Utdanning

Utdanning er det viktigste virkemiddelet i en likeverdig fordelingsmodell. Finnmark SV har som mål å sikre en inkluderende, rettferdig og bærekraftig utvikling i videregående opplæring i Finnmark med fokus på FNs bærekraftmål for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet. Et av hovedprinsippene er at ingen skal utelates. Satsing på kunnskap, kompetanse og utdanning er nøkkelen til å styrke mulighetene i fylket.  

Befolkningen i Finnmark skal ha et godt utdanningstilbud på alle nivåer. Flere unge fullfører og består videregående opplæring og fylket har hatt en svært god utvikling de seneste årene.  Siden 2006-kullet har gjennomføringsgraden økt med 18 prosentpoeng og er nå på 70 %. Dette er et resultat av målrettet arbeid. Grunnlaget fra grunnskolen er viktig, noe som fordrer et formalisert og tett samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene. Dette er en forutsetning for å øke andelen som fullfører. 

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden – har som mål å gi både unge og voksne rett til videregående utdanning. Samfunnet har gått gjennom store endringer som stiller endrede krav. Framtidig næringsliv i Finnmark har behov for både akademikere og fagarbeidere. Det må stimuleres til at elever velger fagutdanning på likeverdige vilkår som studieforberedende. Godt samarbeid med næringslivet er en forutsetning og det må være en tettere kobling mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet, slik at utdanningstilbud i enda større grad tilpasses arbeidslivets behov. 

Finnmark SV vil: