Samferdsel

Regjeringa har ensidig prioritert store samferdselsprosjekt i Sør-Norge. Samtidig er det et svært alvorlig forfall på fylkesvegene i nord. SV vil ha en langt mer rettferdig fordeling av midler til samferdsel. Samferdsel skal tilfredsstille næringslivets, forsvarets og befolkningens behov for transport, og samtidig ivareta miljøet på en bærekraftig måte. Fylkesvegene som belastes av omfattende tungtransport av fisk og andre ressurser som føres ut av regionen, må forbedres. Finnmark er rikt på naturressurser og vi har et potensiale for god økonomisk utvikling. Naturressursene er geografisk spredt og for å utnytte disse er fylket avhengig av god infrastruktur. Godstrafikken må i størst mulig grad overføres til båt og tog. Finnmark SV vil prioritere bygging av gang- og sykkelveier både for å gi myke trafikanter større trygghet, og for å fremme folkehelsa.  

Finnmark SV vil ta initiativ til å opprette et fylkeskommunalt busselskap for å drive by-, distrikts- og regionbussruter i egenregi etter hvert som anbudskontrakter utløper eller blir sagt opp.  

SV vil arbeide for at inntektsoverføringene fra staten i større grad tar utgangspunkt i antall kilometer og ikke bare antall mennesker. Tilrettelegging av gang- og sykkelveier, samt utbedring av kollektivtilbudet vil være sentralt for å nå nullvekstmålet for biltrafikk.  

Etterslepet på veivedlikehold gjør oss svært sårbare, spesielt på grunn av klimatiske endringer som gjør været mer ekstremt. I tillegg sliter den store transporten og eksporten av fisk, varer og militært utstyr på det allerede belastede veinettet i fylket.  

Jernbane er et satsingsområde i Norge i dag, men ikke i nord. Det er uakseptabelt at denne satsingen ikke kommer Finnmark til gode. SV vil i samarbeid med finske myndigheter følge opp prosessen med tanke på jernbaneforbindelsen til Rovaniemi, og være en sterk pådriver i utformingen av og realiseringen av disse planene. Både miljø- og reindriftshensyn må ivaretas.  

I Norge generelt, og Finnmark spesielt, befinner de store økologiske verdiene seg i spredtbygde strøk.  

Ferger må tilpasses befolkningens og næringslivets behov for å frakte fisk og annet gods ut på markedet. SV ønsker en snarlig utredning i bruk av autonome ferger.   

Samferdsel er i et teknologisk skifte med stor utvikling av ny og miljøvennlig teknologi. Vi ønsker en finansieringsordning for etablering av infrastruktur for tanking av hydrogen (H2) som drivstoff på fartøy. Da kan teknologien tas i bruk og videreutvikles på ferger, fiskebåter og andre fartøy. 

For å ivareta en bærekraftig og miljømessig cruisetrafikk må det settes krav om landstrøm i alle havner som er aktuelle for cruiseanløp. Dette gjelder også hurtigruteanløp.  

SV vil at folk skal kunne bo i distriktene, og det vil kreve et godt kollektivtilbud som også omfatter kortbanenettet.  

Finnmark SV vil: