Vedtekter for Finnmark SV

Publisert av: camilla.rostad Publisert: 21. februar 2020
Oppdatert: 12. mars 2024
Lesetid: ca. 5 min

Vedtatt på årsmøte 10.3 2024.  

§ 1 Navn og formål   

Fylkespartiets navn er Finnmark Sosialistisk Venstreparti på norsk, og Finnmàrkku Sosialistalaš Gurutbellodat på nordsamisk. (Jf. Sentrale vedtekter 1-1).  

Finnmark SVs mål er en sosialistisk og feministisk samfunnsordning i Norge. Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program. (Jf. Sentrale vedtekter 1-2).   

§ 2    Sammensetning og medlemskap  

Finnmark SV består av alle lokallag i Finnmark fylke og har sitt navn etter dette. (Jf. Sentrale vedtekter 4-5). Medlemmenes tilknytning er gjennom lokallaget.  

Medlemskap er åpent for alle, uavhengig av statsborgerskap og bosted. (Jf. Sentrale vedtekter §2-1). Fulle rettigheter som medlem har de som har betalt kontingent. (Jf. Sentrale vedtekter §2-2).  

Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem, bosatt i Finnmark fylke står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet lokallag enn det bostedsadressen tilsier. (Jf. Sentrale vedtekter 4-5).  

Partiets medlemmer kan ikke stille til valg på andre partiers, organisasjoners eller sammenslutningers lister til kommune-, fylkestings- eller stortingsvalg, med mindre SVs respektive organ tillater dette. Disse er lokallagsstyre og fylkesstyre. (Jf. Sentrale vedtekter § 10-3).  

§ 3 Fylkesårsmøte  

Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kan, dersom det foreligger særlige grunner, fastsette annet tidspunkt for fylkesårsmøtet. (Jf. Sentrale vedtekter § 5-2).  

Fylkesstyret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet, i tråd med lokale og sentrale vedtekter.  

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyret, Sosialistisk Ungdoms (SU) representanter og valgte representanter fra lokallagene. Lokallagene velger representanter til fylkesårsmøte etter forholdstall fastsatt i § 4.  

Fylkesstyrets medlemmer har fulle rettigheter, unntatt i behandling av årsberetning og regnskap, hvor de har tale- og forslagsrett. (Jf. Sentrale vedtekter § 5-2).  

Partiets fylkestingsrepresentanter, sametingsrepresentanter og de som har fulltidsverv på fylkes- og nasjonalt nivå har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet. Det samme gjelder ledere for utvalg satt ned av fylkesstyret eller fylkesårsmøtet.  

§ 3.1 Fylkeslagets årsmøte – innkalling og saksliste  

Kunngjøring av fylkesårsmøtet sendes lokallagene og SU senest 30 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret senest 14 dager før møtet. Innkalling til fylkesårsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 6-3).  

Fylkesårsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av fylkesstyre med varamedlemmer, revisor og valgkomite.  

Fylkesstyret skal ha en samepolitisk koordinator som møter i fylkesstyret. Samepolitisk koordinator gis stemmerett, forutsatt medlemskap i Finnmark SV. Denne velges av fylkesårsmøtet etter innstilling fra Samepolitisk Råd. (Jf. Sentrale vedtekter § 5-5).  

Årsmøte velger to landsstyrerepresentanter som må være medlem i fylkesstyret. (Jf. Sentrale vedtekter § 5-7).  

I år før valg til Storting eller fylkesting skal fylkesårsmøtet velge nominasjonskomite. (Jf. Sentrale vedtekter §10-1).  

§ 3.2. Ekstraordinært fylkesårsmøte  

Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles av fylkesstyret, eller når lokallag som representerer en tredel av medlemmene i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som det er innkalt for å behandle. (Jf. Sentrale vedtekter 5-3)  

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte skal skje med minimum 7 dagers varsel, og møtet skal være avholdt senest 30 dager etter at kravet er framsatt.  

Sammensetningen av delegater til ekstraordinært fylkesårsmøte følger samme fordelingsnøkkel som ved ordinært fylkesårsmøte.  

§ 4 Lokallagenes delegater til Fylkesårsmøtet   

Det er medlemstallet pr. 31.12 året før årsmøtet som danner grunnlaget for utregning av antall delegater lokallagene har til årsmøtet. Fylkeslagets arbeidsutvalg skal orientere lokallagene om deres representasjon.  

Følgende nøkkel brukes for utregning av delegater:    

1 – 30 medlemmer: 2 representanter  
31 – 60 medlemmer: 3 representanter  
61 – 100 medlemmer: 4 representanter  

Deretter 1 representant per påbegynte 100 medlemmer.  

Et lokallag kan likevel ikke ha mer enn 1/3 av det totale antall representanter som kan stille på årsmøtet.  

SU-laget kan delta med inntil 3 representanter.   

Fylkesårsmøtene er åpent for alle medlemmer, men bare valgte utsendinger har stemmerett. (Jf. Sentrale vedtekter § 6-2).  

§ 5 Fylkesstyret  

Fylkesstyret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Fylkesstyret vedtar prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for politisk arbeid mellom fylkesårsmøtene, og kan uttale seg på vegne av fylkeslaget. (Jf. Sentrale vedtekter 6-5)  

Fylkesstyret består av arbeidsutvalget, styremedlemmer, 1 representant fra fylkestingsgruppa, 1 representant utpekt av Sosialistisk Ungdom og samepolitisk koordinator utpekt av Samepolitisk råd, inntil 8 medlemmer.  

Kvinnepolitisk leder i fylket skal være styremedlem. Landsstyrerepresentantene valgt på fylkeslagets årsmøte skal være styremedlemmer. (Jf. Sentrale vedtekter 5-5 og 5-7). 

Lokallag som ikke er representert i fylkesstyret har rett til å møte på fylkesstyrets møter med tale- og forslagsrett. Man skal tilstrebe representasjon fra de ulike regionene i fylket på alle nivåer.  

I tillegg til det valgte fylkesstyret har partiets stortingsrepresentanter fra fylket og fylkespolitikere fra fylket i heltidsverv tale- og forslagsrett i fylkesstyret.  

§ 6 Arbeidsutvalget  

Arbeidsutvalget skal minst bestå av leder, nestleder og et øvrig AU-medlem. Arbeidsutvalget svarer til fylkesstyret og får sitt mandat og fullmakter fra fylkesstyret.  

§ 7 Tillitsvalgte  

Rotasjon tilstrebes i valg til tillitsverv. Dette gjelder både lokalt og sentralt, i valg til partiets egne organer og ved utpeking av representanter i folkevalgtes ombud. (Jf. Sentrale vedtekter 3-1). 

I alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer velges minst 40 % kvinner. Det bør også tilstrebes at minoriteter er representert. (Jf. Sentrale vedtekter 3-2 og 3-3). 

Tillitsvalgte kan fratas sine verv av samme organ som har valgt dem. Slikt vedtak kan bare fattes i lovlig innkalt ordinært eller ekstraordinært møte, der saken er kunngjort seinest 7 dager før møtet. Før det treffes vedtak skal den som saken gjelder gjøres kjent med anklagen og gis høve til å uttale seg i de instanser som innstiller og/eller avgjør saken. (Jf. Sentrale vedtekter 3-4). 

§ 8 Nominasjon  

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. SU skal være representert i komitéene.  

Nominasjonskomitéen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komitéen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i valgkretsen.  

Nominasjonskomitéens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet avholdes i god tid innen 31. mars i valgår. Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet.  

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med fylkesårsmøtet.   (Jf. Sentrale vedtekter 10-1)  

§ 9 Folkevalgte i fylkeskommunen  

Fylkesstyret sammen med fylkeskommunale representanter har ansvaret for partiets politikk i fylkeskommunale organ. I saker hvor det ikke oppnås enighet kan fylkesstyret fatte bindende vedtak for partiets representanter i fylkeskommunale organ. Saken skal være satt opp på dagsorden, og alle i fylkestingsgruppen skal være innkalt til møtet. (Jf. Sentrale vedtekter 11-2)  

§ 10 Partiskatt  

Prosentsats for partiskatt fastsettes av Landsmøtet.   

Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i fylkestinget, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste. (Jf. Sentrale vedtekter 11-6).   

Fylkesstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og betaling av partiskatt, men denne satsen kan ikke være lavere enn den som Landsmøtet har fastsatt.  

§ 11 Møter og sosiale sammenkomster  

Møter og sosiale sammenkomster bør arrangeres hos bedrifter med tariffavtale.  

§ 12 Tilgang til informasjon  

Fylkespartiets styringsdokumenter og annen relevant informasjon skal være tilgjengelig for partiets medlemmer på fylkeslagets nettside. Disse dokumentene gjelder, men er ikke begrenset til: partiets program, arbeidsplan og budsjett, vedtekter, fylkesstyremedlemmers roller og kontaktinformasjon samt vedtatte tidspunkt for møter og arrangementer.  

§ 13 Vedtektsendring  

Vedtekter kan endres av fylkesårsmøtet med alminnelig flertall. Forslag om endringer behandles etter vanlige regler for saker til fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet kan kun endre de paragrafer i vedtektene som er nevnt i saksframlegget.