Troms og Finnmark SVs retningslinjer for nominasjonen til fylkestingsvalget 2023

Vedtatt av Troms og Finnmark SVs fylkesårsmøte 20.2 2022 

Innledning 

Dette dokumentet skal gi medlemmene gode muligheter til å påvirke nominasjonsprosessen og til å stille til valg. En planlagt prosess gjør at flere kan bidra og at vedtakene blir bedre. 

Det er viktig å være ute i god tid med nominasjonsprosessen. Fristen for å levere listeforslag er 31. mars i valgåret. 

Troms og Finnmark SV velger en nominasjonskomité for hvert valgdistrikt før fylkestingsvalget. Hver nominasjonskomité skal ha 5 medlemmer. 4 velges av SV, mens 1 velges av SU. Halvparten av representantene valgt av SV skal være kvinner.   

Valg av nominasjonskomite skjer på årsmøte året før valg skal gjennomføres.   
Fylkesårsmøte og nominasjonsmøte holdes samtidig og er samme møte. For fylkestingsvalget i 2023 avholdes årsmøte og nominasjonsmøte i desember 2022. 

Nominasjonskomiteens mandat  

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for at medlemmer, SU og lokallag får medinnflytelse på nominasjonsprosessen. I komiteens innstilling skal hvert kjønn være representert på de to første plassene på listen. På de øvrige plassene skal det stå annenhver mann og kvinne. Eventuelt kan kjønnsbalansen ivaretas på en tilsvarende måte. Innstillingen skal i størst mulig grad speile bredden og mangfoldet i befolkningen. Særlig skal hensynet til minoritetsrepresentasjon, aldersspredning og geografisk fordeling blant kandidatene ivaretas.    

Nominasjonskomiteen vurderer aktuelle kandidater til valglisten, både innspill fra lokallagene, enkeltmedlemmer og kandidater som de selv fremstiller. 

Nominasjonskomiteens arbeid forutsetter ryddighet og sporbarhet i kommunikasjon i komiteen, og beslutninger i komiteen må tas i møter. Det bør skrives referat fra møtene. 

Er komiteen delt i sin innstilling, skal dissens synliggjøres skriftlig, og både flertallets og mindretallets begrunnelser skal følge innstillingen.  

Nominasjonskomiteen holder fylkesstyret orientert om komiteens arbeid. 

Forslag til valgliste skal fremlegges innen fristen som er angitt i retningslinjene. I tillegg skal nominasjonskomiteen legge ved en liste over samtlige innkomne forslag til kandidater. 

Medlemmer i nominasjonskomiteen kan ikke foreslås som kandidat til valglisten. Er det ønskelig, så må vedkommende trekke seg fra komiteen, umiddelbart når forslaget fremmes. Dette gjelder uavhengig av om forslaget fremmes av medlemmer i komiteen eller andre. Forslaget avvises dersom vedkommende ikke ønsker å stå på valglisten. Fylkesstyre skal umiddelbart orienteres om forslaget, behandlingen av forslaget og avgjørelsen som er tatt. 

Nominasjonskomiteens arbeid behandles fortrolig. Dette gjelder både for komiteens medlemmer og alle involverte kandidater. 

Kandidatene  

Kandidatene må være valgbar etter valgloven §§ 3-3 flg. Bare kandidater som har stemmerett ved fylkestingsvalget er valgbare. 

Nominasjonskomiteen bør vektlegge kandidatenes politiske engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å skape gjennomslag for partiets politikk. Deres evne og vilje til å være en aktiv formidler av partiets politikk i den offentlige debatten må også vektlegges. Viljen til å delta i den nødvendige skolering, samt evne og vilje til å gjøre en aktiv innsats i valgkampen må også vektlegges.  

Nominasjonskomiteen skal innhente nødvendig informasjon fra kandidatene selv. Komiteen kan også innhente informasjon fra andre kilder.  

Kandidatene må i hovedsak slutte seg til partiets valgprogram. Nominasjonskomiteen skal spørre kandidatene om de reserverer seg mot enkeltpunkter i SVs program. Reserverer en kandidat seg, så er det ikke til hinder for å bli nominert, men det skal orienteres om forbeholdet i nominasjonsmøtet. Kandidaten plikter å opplyse om reservasjon når det endelige programmet er vedtatt. 

Nominasjonskomiteen skal opplyse kandidater om de kan bli innstilt på en dissens. Ved en delt innstilling har kandidatene anledning til å trekke sin plass på innstillinga.  Komiteens listeforslag sendes til de innstilte kandidatene til orientering, før den sendes til lokallagene for innspill.  

Vedtekter  

SVs vedtekter angir følgende: 

§ 11-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget  

Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det finnes et SU-lag, skal de være representert i nominasjonskomiteen. Årsmøtet vedtar også mandat for nominasjonskomiteen og tidsplan for nominasjonsprosessen. 

Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komiteen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i fylket. En eller flere plasser på lista kan nomineres ved uravstemning. 

Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet. 

Nominasjonsmøtet og/eller uravstemning må avholdes innen 31. mars i valgår. Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet. 

Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med representasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet, med mindre annet er bestemt i lokale vedtekter. Møtet er åpent for alle interesserte, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet. Kun valgte delegater har stemmerett.  

 Fylkesstyrets medlemmer har stemmerett i det fylkeslaget de tilhører fra oppdelingstidspunktet. Det samme gjelder SUs medlemmer. 

Landsstyrets føringer 

SVs landsstyre vedtok i januar 2022 følgende punkter som er viktig for nominasjonsprosessen å ta hensyn til: 

Forslag til framdriftsplan 

Nominasjonskomiteen (NK) har sammen med fylkesstyre (FS) og lokallag (LL) ansvaret for nominasjonsprosessen. Datoene som er satt opp i tabellen er veiledende. Nominasjonskomiteen vedtar selv framdriftsplan. 

 Frist  Aktivitet   Ansvarlig  
 Mars 2022  Oppstart av nominasjonsprosessen  Nominasjonskomiteen innkalles til første møte.   Kontakte alle fra forrige periodes valgliste og spørre om de ønsker gjenvalg.  Anmode alle medlemmer om å fremme forslag til kandidater overfor komiteen.    NK  NK/Leder  NK   FS/LL 
 Mai 2022   Frist for å svare om gjenvalg.   NK 
Juni 2022  Frist for å sende inn forslag til kandidater.    Alle  
August 2022  Alfabetisk liste over foreslåtte kandidater utarbeides og sendes lokallagene for rangering.  
I tillegg skal nominasjonskomiteen foreslå personer til de seks øverste plassene i rangert rekkefølge. Kandidater som er foreslått fra flere lokallag skal vektlegges, og komiteen kan i tillegg lansere andre kandidater. Begge kjønn skal være representert. SU skal også ha en kandidat på valglista.  Et mindretall i komiteen kan ta dissens.   
Kandidatene må bekrefte at de ønsker å være med videre i prosessen fram til årsmøte i fylkeslaget.  
 
Listen fra nominasjonskomiteen sendes ut til behandling på medlemsmøter i lokallagene og til medlemmer pr. e-post  
Interne prosesser og arbeid med intervjuguide.    
 NK         NK    
 
FS   NK  
September 2022  Frist for å behandle forslag til kandidater og rangering av disse.   Arbeid med intervjuer og vurderinger av listesammensetning. Komiteen tar lokallagenes innspill med i vurderingen når listen settes opp.   LL     NK  
November 2022  (30 dager før nominasjonsmøtet) Innstilling til valgliste skal være klar, og nominasjonskomiteens innstilling avgis.  
 Listeforslaget offentliggjøres på fylkeslagets nettside.  
  NK   FS 
 November 2022  Digitalt medlemsmøte der kandidatene gis muligheter for å presentere seg.    FS 
 Desember 2022  Nominasjonsmøte og årsmøte avholdes.     FS  

Fylkesstyrets oppgaver under nominasjon 

Fylkesstyret (FS) skal innkalle til nominasjonsmøte, bistå lokallagene i nominasjonsforberedelsene og sende ut informasjon på vegne av nominasjonskomiteen.  

Lokallagenes nominasjonsforberedelser  

Troms og Finnmark SV forventer at lokallagene fremmer forslag til kandidater, og at forslagene er forankret i lokallaget, enten gjennom styret eller et medlemsmøte. De bør rangere lista over kandidater de foreslår.  

Lokallagene som fremmer forslag på listekandidater bør ikke bare komme med forslag på navn fra egen kommune. 

Lokallagene kan behandle nominasjonskomiteens innstilling til fylkesvalglisten. I drøftingen skal det komme frem argumenter og ulike syn. Disse kan tas med til årsmøte. Argumentene må ikke være i disfavør av kandidatene, men fremme gode argumenter for kandidaten som lokallaget mener bør stå på stortingslisten.  

Lokallagenes utsendinger til nominasjonsmøtet skal være valgt eller utpekt av lokallaget selv.   

Veiledende valgprosedyre i nominasjonsmøtet 

For å være delegat med stemmerett i nominasjonsmøtet må man være medlem og ha betalt medlemskontingent for inneværende år i henhold til § 2-2 i SVs vedtekter.  

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste skal legges fram senest 30 dager før nominasjonsmøtet. Årsmøte og nominasjonsmøte avholdes samtidig, og nominasjonskomiteen presenterer forslaget til valgliste med begrunnelse på nominasjonsmøte. Ut over dette har ikke nominasjonskomiteen noen formelle oppgaver etter at forslaget er lagt frem.  

Det er mulighet for å komme med benkeforslag under nominasjonsmøte.  

Hvis en av de stemmeberettigede, på møte krever skriftlig votering skal ønsket innfris.  

Foreligger det kun ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen ønsker skriftlig votering så kan valgene gjøres ved akklamasjon.  

SVs landsstyre har for øvrig uttalt at forretningsorden for nominasjonsmøter bør inneholde: 

Fylkesstyrets etterarbeid med listen  

Fylkesstyret har ansvar for at listen er innlevert valgstyret senest 31. mars i valgåret. Listeforslaget skal ivaretar kravene etter valgloven §§ 6-1 flg.