Retningslinjer for oppmerksomhet til tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte

Vedtatt av fylkesstyret 08.12 2021. 

1. Generelt 

Som hovedregel er gaver i ansettelsesforhold skattepliktige. Imidlertid er disse retningslinjene innenfor skattelovens bestemmelser og derfor skattefrie ytelser. Det skal som hovedregel gis oppmerksomheter som ikke kan innløses i kontanter. Gaven skal være i tråd med Troms og Finnmark SVs etiske retningslinjer og gjerne ha en lokal tilknytning.  

2. Hensikt og gyldighetsområde 

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre så lik praksis som mulig for oppmerksomhet og gaver til tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Troms og Finnmark SV. Med tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Troms og Finnmark SV menes:  

3. Hvilke forhold kan det gis påskjønnelse for 

3.1 Merkedager  

På merkedager gis det en oppmerksomhet av en verdi på inntil 500,‐ for tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Troms og Finnmark SV.  

3.2 Begravelse


Ved død blant tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og medlemmer med minst 10 års fartstid og som tidligere har innehatt tillitsverv eller folkevalgte verv over lengre perioder gir Troms og Finnmark SV krans/blomst i samsvar med vanlig skikk og bruk på stedet.  Det kan også gis til et veldedig formål. Dette skjer i samsvar med pårørendes ønsker (eksempelvis dødsannonse).  

Ved bortgang av nært familiemedlem (ektefelle/ registrert partner, samboer, foreldre og barn) sendes kondolansekort og blomsterhilsen til den tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Troms og Finnmark SV.  

3.3 Bryllup 


Ved ansattes, tillitsvalgtes eller folkevalgtes bryllup skal Troms og Finnmark SV gi en oppmerksomhet av en verdi på inntil 500,‐. 

3.4 Høytidsgaver 


Ved høytider hvor det er naturlig å motta gaver, gis det gaver til ansatte i Troms og Finnmark SV til en verdi av inntil 300,‐. 

4. Ansvar 

Det er til enhver tid leder for fylkesstyret som har ansvaret for at retningslinjene for oppmerksomhet til tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Troms og Finnmark SV følges. 

5. Økonomi og regnskap 

Utgifter i forbindelse med oppmerksomheter og gaver skal dekkes av Troms og Finnmark SVs budsjett. For å sikre likebehandling skal enkeltpersoner ikke supplere kostnadsrammen for oppmerksomheten eller gaven.  

Alle bilag skal merkes med hvem som har fått oppmerksomheten og hvorfor.