Arbeidsplan 2024 – Finnmark SV

Vedtatt på årsmøte 10.03 2024 

Innledning 

Arbeidsplanen gjelder for Finnmark SV for kalenderåret 2024. Den er vedtatt av fylkesårsmøtet og inneholder politiske og organisatoriske føringer for fylkesstyret og fylkestingsgruppa.  

SV skal være et inkluderende og lyttende parti som inviterer innbyggerne i Finnmark med på laget for å bygge et samfunn for de mange, ikke for de få. 

Vi vil bruke engasjementet og kompetansen til hvert enkelt medlem i året som kommer. 

Arbeidsplanen er forankra i SVs arbeidsplan for 2022-2025, som er vedtatt av landsstyret 15. januar 2022. 

Bakgrunn 

SV nasjonalt er et sentralt samarbeidsparti med regjeringa – men i opposisjon og fritt til å fremme egne posisjoner.  

Finnmark SV er i mindretall i Finnmark fylkesting.  

SV har ordfører i Loppa.  

SVs landsstyre har vedtatt en arbeidsplan for fireårsperioden 2022-2025 som også er førende for fylkespartiet. Her står det: 

Fylkeslagene er bindeleddet mellom partiet sentralt og lokalorganisasjonen. Fylkeslagene har et ansvar for skolering i sine fylker. De har også et ansvar for å utvikle fylkespolitikken i sine fylker. De må være i stand til å følge opp og bistå lokallagenes arbeid og være det naturlige punktet for forankring av politikken både oppover og nedover. (S. 11 i Arbeidsplan). 

I tillegg står det i SVs vedtekter at fylkesstyret har ansvar for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget, og at fylkesstyret sammen med fylkeskommunale folkevalgte har ansvar for partiets politikk i fylkeskommunale organ. 

Organisatoriske prosesser gjennom 2024 

Finnmark SV har hatt medlemsvekst og vi må jobbe for å fortsette veksten av medlemstallet. Det vil medføre mer aktivitet og skolering og utvikling av partiet.  

Politiske prosesser gjennom 2024 

Europa er inne i en alvorlig krise med krigen i Ukraina og det er energikrise. Mye er blitt dyrere, flere familier trenger økonomisk bistand.  

Mål og føringer for det kommende årets arbeid i fylkespartiet 

Hovedmål 

Finnmark SV skal: 

Organisatoriske føringer for fylkesstyrets arbeid 

Fylkesstyre har et ansvar for å utvikle fylkespolitikken, og skal bistå lokallagenes arbeid og lokale folkevalgte.  

Fylkesstyret skal ha jevnlige møter gjennom året.  

I Fylkesstyret skal det sitte en representant fra Samepolitisk råd og en fra SU.     

Fylkeslaget skal ha et arbeidsutvalg (AU) som skal ha møter en gang pr uke.  

Politiske føringer for fylkesstyret og fylkestingsgruppa