Forretningsorden for Fylkesstyret i Finnmark SV 2023

Vedtatt i fylkesstyremøte 11.01 2023 

Fylkesstyrets forretningsorden 

§ 1 – Møtet 

Fylkesstyrets møter er lukket, med mindre møtet vedtar noe annet. 

Fylkesstyret kan avholde møter på telefon eller videokonferanse. Møte på telefon eller video er lukket. 

§ 2 – Deltakernes rettigheter 

Følgende innkalles til alle møter med tale- forslags- og stemmerett: 

Følgende innkalles til alle møter med tale- og forslagsrett: 

Følgende inviteres til alle møter med tale- og forslagsrett: 

Følgende inviteres til alle møter med talerett: 

Fylkesstyret kan innvilge talerett til andre. 

§ 3 – Innkalling og utsending av sakspapirer 

Fylkesstyret innkalles til møte med minst en ukes varsel. Fylkesstyret kalles inn av fylkesleder eller et medlem av arbeidsutvalget. Et medlem av fylkesstyret kan kreve at det blir kalt inn til møte. 

Dersom en sak må avgjøres på så kort varsel at fristen ikke kan overholdes, kan fylkesstyret hasteinnkalles på kort varsel. Et hasteinnkalt fylkesstyre kan bare behandle den saken som har gjort det nødvendig med hastebehandling. Alternativt kan saken behandles på e-post. 

Saker vedtatt på e-post eller i hastestyremøte er midlertidig gyldige til de er ratifiseres ved neste ordinære fylkesstyremøte. 

Dagsorden sendes ut minst en uke før møtet. Dagsorden settes opp av fylkesleder eller et medlem av arbeidsutvalget. Øvrige sakspapirer skal sendes ut så snart de er klare. 

§ 4 – Vedtaksførhet og forfall 

Minst halvparten av fylkesstyrets medlemmer må være til stede for at fylkesstyret skal være vedtaksført. Minst ett av disse må tilhøre arbeidsutvalget. 

Ved forfall varsles fylkesleder eller fylkessekretær som kaller inn vararepresentant og sender ut sakspapirer til vedkommende. 

§ 5 – E-postbehandling 

Et styremedlem kan foreslå en sak behandlet på e-post utenom ordinære fylkesstyremøter. Ved e-postbehandling sendes saken med redegjørelse til alle styrets medlemmer med en frist for uttalelse/forslag til endring. Ved kortere frist enn 48 timer skal det også sendes SMS til styrets medlemmer for å gjøre oppmerksom på saken og fristen. 

Dersom minst ett styremedlem krever det, skal saken behandles i ekstraordinært eller ordinært fylkesstyremøte i stedet for pr e-post. 

Styremedlemmer som ikke tilkjennegir innen fristen at de er imot et forslag, anses å støtte forslaget. 

Vedtak som fattes ved e-postbehandling skal bekreftes på første ordinære møte etter e-postbehandlingen. 

§ 6 – Møteledelse 

Fylkesleder leder fylkesstyremøtene, og fylkessekretær fører protokoll fra møtet, så fremt ikke møtet vedtar noe annet i det enkelte tilfelle. 

§ 7 – Avstemminger 

Ved stemmelikhet avgjøres spørsmålet ved fylkesleders dobbeltstemme. 

Det kreves absolutt flertall for vedtak på saker vedtatt av hastestyremøte og ordinært flertall for vedtak ved ordinære fylkesstyremøter. 

§ 8 – Ansvarsområder 

Fylkesstyret er fylkeslagets øverste ledelse mellom årsmøtene. 

Regionalt representative fylkesstyremedlemmer: 

Øvrige funksjoner kan fordeles på fylkesstyrets medlemmer eller ressurspersoner tilknyttet fylkesstyret. 

§ 9 – Taushetsplikt 

Alle styremedlemmer har taushetsplikt om personsensitive opplysninger de får kjennskap til i egenskap av vervet som styremedlem. Enkeltpersoners medlemskap i partiet er en slik personsensitiv opplysning. 

§ 10 – Fullmakter til arbeidsutvalg og fylkesleder 

Arbeidsutvalget har følgende fullmakter og oppgaver fra fylkesstyret: 

Fylkesleder har følgende fullmakter fra fylkesstyret: