Makt, styring og oppgaveløsninger

Desentralisering av medvirkning  

For å styrke demokratiet i fylket blir regionrådene viktige. Disse bør bestå av representanter valgt fra kommunestyrene. For å ivareta en desentralisert medvirkning i beslutningsgrunnlaget skal de ulike regionrådene spille en betydelig rolle i planarbeid og saksframstillinger. Vi må sørge for at også de små kommunene med færre innbyggere har reell innflytelse her. Gjennom tekniske løsninger skal møter kunne gjennomføres mellom valgte representanter i fylkestinget, og regionrådene. På denne måten vil vi sikre at alle i Finnmark får mulighet til en reell deltakelse i avgjørelser som angår dem.  Finnmark SV skal være en pådriver for at det nye fylket skal bli så demokratisk og sterkt som mulig. Dette innebærer at oppgaver og institusjoner i Finnmark skal styrkes og ikke sentraliseres, slik at vi drar veksler på og bygger på eksisterende kompetansemiljøer i vår region. Finnmark SV skal arbeide for et demokratisk styresett i det nye fylket. Vi vil kreve at fylkestinget skal organiseres etter formannskapsmodellen, og ikke en dyr og sentralistisk parlamentarisk modell.  Vi mener at Vadsø skal gjenoppstå som Finnmarks fylkeshovedstad. 

Finnmark SV vil: 

Statlige kompetansemiljø 

Finnmark har mange statlige kompetansemiljøer, fra Kystverket i Vardø i nordøst til Mattilsynet i vest. Disse må fortsatt styrkes og videreutvikles.

Finnmark SV ønsker å fordele de statlige arbeidsplassene for på den måten å skape gode kompetansemiljø i hele fylket.  

Finnmark har mange statlige kompetansemiljø ved Norges Arktiske Universitet og Finnmarkssykehuset som må brukes for å utvikle fylket til det beste for folk og befolkning. Universitetssykehuset i Nord-Norge og UIT Norges arktiske universitet har sitt hovedsete i Tromsø, men skal fortsatt spre og bygge kunnskap i hele Finnmark.  

 Finnmark SV vil: 

Fylkeskommunen som arbeidsgiver og innkjøper  

I alle innkjøp og oppdrag skal fylkeskommunen stille krav til leverandører og oppdragstakere om bærekraft, anstendige arbeidsvilkår, fagopplæring, lærlingeplasser og etisk handel.  

Finnmark SV vil være med å videreutvikle Norges-modellen for innkjøp og oppdrag for Finnmark fylkeskommune.  

Fylkeskommunen skal være en god arbeidsgiver og ha nok ansatte, med faste og hele stillinger. SV vil samarbeide med fagforeningene i fylkeskommunen om en tillitsreform og heltidskultur. Finnmark SV vil jobbe frem planer for å sikre og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

Vi vil blant annet jobbe målrettet for å redusere den store mangelen på helsepersonell, og vi vil også gjøre det vi kan for å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi må fortsatt styrke virkemiddeltiltakene for tiltakssonen, som er med på å friste til både å beholde og øke rekruttering og tilflytting. Vi i Finnmark SV vil også kreve at ansatte i fylket faktisk bor i fylket, da dette er en viktig del i jobben for økt bosetting lengst nord og øst. Dette er spesielt viktig i forsvarskommunene, der de har særlig gode pendlervilkår. 

Det er et mål for Finnmark SV at pengene fylkeskommunen bevilger til velferdstjenester faktisk går til velferdstjenester, ikke profitt. Vi er imot konkurranseutsetting og vil at så mange tjenester som mulig skal utføres i egenregi, på sikt også kollektivtransport. 

Finnmark SV vil: