Internasjonalt

I lys av Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina og endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen har viktigheten av god beredskap blitt tydeligere. Store avstander og værhardt klima gjør infrastrukturen for kommunikasjon viktig, men også sårbar. Sentralisering svekker beredskapen på flere områder.  

Finnmark grenser til både Russland og Finland og merker konsekvensene av høy spenning.  Vi vil derfor arbeide for å si opp baseavtalene Norge har med USA og ikke inngå nye avtaler. SV går imot at det skal gjennomføres militære øvelser sammen med NATO øst for 26 grader østlig lengde (Nordkapp). 

Finnmark SV sier nei til norsk EU-medlemskap fordi det er viktig å ta vare på primærnæringene. Videre er det spesielt viktig for nordområdene å bevare norsk selvstendighet i internasjonale forhandlinger, og muligheten til å opprette egne handelsavtaler er avgjørende for godt samarbeid på tvers av landegrensene i nord. I Sør-Varanger er Europas Schengen-grense i nord-øst. Infrastrukturen i området må bygges ut. En prioritert oppgave vil være at Storskog grensestasjon bygges ut og styrkes.  

Det må en kritisk kartlegging til for å få en skikkelig oversikt, i tillegg mangler det et planverk for totalforsvaret. Økt kommunikasjon og øvelse mellom det sivile og militære må til og vi må også utarbeide planer som sikrer elementære varer som drivstoff, mat og drikke. 

Finnmark SV vil: