Helse

Å gi likeverdige helsetjenester i hele landet krever at vi anerkjenner noen særlige utfordringer i Finnmark. Derfor er det svært viktig at fokuset rettes mot tilbudene ved distriktsmedisinske sentre, trygg og effektiv transport av alvorlig syke og skadde, og at ordningen med Pasientreiser innordnes med den fleksibiliteten som vær- og vindforholdene i Finnmark krever.  

Tendensen er at de store sentrene øker og bygdene tappes for folk. Dette er utfordrende for å opprettholde og videreutvikle lokale helsetjenester. SV vil ikke akseptere at helsetilbud i distriktene bygges ned. Regionen har store utfordringer i rekruttering av helsepersonell til kommuner og distrikt. Utdanningen må tilpasses disse utfordringene. Kompetansemiljøene ved sykehusene i Finnmark og ved Sámi klinihkka i Karasjok må i større grad enn i dag brukes til utdanning og skolering av helsepersonell. Videre vil lønn spille en viktig rolle når man skal rekruttere. Dersom det skal være attraktivt for ungdommer å ta utdanninger innen helse, må stillingene lønnes attraktivt og som hele og faste stillinger.  

Finnmark SV vil fremheve jobben som gjøres ved helsesentrene i Finnmark. Dette er svært viktige helsetilbud som må opprettholdes. Gode og selvstendige helsetjenester er viktig beredskapsmessig og særlig viktig i Finnmark, med store utfordringer i forhold til klima og avstander.  

I de nordligste fylkene kreves et særskilt fokus på samers og kveners rettigheter og behov. Dette kan også ses i sammenheng med andre minoriteters rettigheter og behov. I helsevesenet innebærer dette at helsepersonell skal inneha både kulturell og språklig kompetanse som gjør at disse gruppene kan møtes og behandles på en god måte.  

På sikt må vi gjenoppta og styrke utviklingen i helsesamarbeidet i Barentsregionen. Her må sykehuset i Kirkenes gis spesielle oppgaver. Spesielt med tanke på å møte nye helsemessige utfordringer som utviklingen fører med seg, særlig i det området sykehuset dekker. Styrking av forskningsinnsatsen innenfor helse i Barentsregionen må økes radikalt. Dette krever vi fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet øremerket for dette formål.  

SV vil ikke akseptere at tilbudet til pasientene blir dårligere ved noen av sykehusene. Omlegginger for å sikre bedre ressursutnyttelse må skje innenfor forsvarlige rammer der de ansattes kompetanse blir fullt ut benyttet. Omstillingsarbeid må skje innenfor de rammene som arbeidsmiljølov og hovedavtale fastsetter. De ansatte ved deres tillitsvalgte må i større grad involveres i eventuelle omstillingsprosesser. Innsatsen for å sikre et godt arbeidsmiljø ved sykehusene må gis spesiell oppmerksomhet av administrativ ledelse og styret. For at vi skal kunne tilby et bærekraftig tilbud kan vi ikke fortsette med en Nordsjøturnus i et slikt omfang som i dag, samtidig som vi må få vikarbyråene ut av helsesektoren. 

Vi må se på antall og plasseringer av de distriktspsykiatriske sentra slik at de òg kan bistå i distriktene, for at de sammen kan sikre et godt lokalt/regionalt tilbud. Opptrappingsplanen innen psykiatri må også følges opp. Det er behov for forsterket rekrutteringsinnsats og økte nasjonale midler for å imøtekomme behovene. Behovet for psykiatrisk hjelp øker sterkt blant barn og unge. Det må satses mer på forebyggende arbeid rettet mot barn og unge under 25 år.  

Poliklinisk behandling for barn og unge må organiseres slik at behandlingstilbudet kan gis mest mulig lokalt, uten fravær fra hjemmet som gir overnatting.  

For å sikre tilstrekkelig med fagfolk innen psykiatrien må et tverrfaglig videreutdanningstilbud etableres innen psykiatri.  

Interesseorganisasjoner må i større grad inviteres til råds i saker som har med betydning innenfor for eksempel psykiatri, rus, spiseforstyrrelser, kreftsykdom med mer. Vi vil også jobbe mer med forebyggende arbeid og lavterskeltilbud, spesielt rettet mot ungdom. 

Den demografiske utviklingen viser at vi blir flere eldre. Finnmark SV skal jobbe lokalt og nasjonalt for å fremme forebyggende helsearbeid for å imøtekomme fremtidens eldreomsorg. Dette kan være forebyggende hjemmebesøk med kartlegging til personer over 75 år og etablere helsestasjon for eldre. Dette kan bidra til at flere eldre kan bo lengst mulig hjemme. 

Finnmark SV vil: